Relaas van de opgravingscampagne Kontich 2006.

 

Dag 1: dinsdag 04 juli 2006

Met 21 enthousiaste medewerkers trotseerden wij de hittegolf van 34 graden in de schaduw.

De reeds geopende sleuven I en II (die aansluiten bij onze opgravingen Kontich 2005 en in totaal 225 m2 bedragen) werden geschaafd tot op het eerste niveau en gedeeltelijk ingetekend. Belangrijkste resultaat is de aanwezigheid, naast de gekende greppels, van een vierpostenspijker, een kuil uit de ijzertijd en meerdere paalkuilen.

Tevens huurde AVRA een graafmachine zodat de sleuven III, IV en V konden worden uitgegraven.

 

Dag 2: woensdag 05 juli 2006

Na een kleine regenbui tijdens de nacht en een bewolkte hemel was het schaven van de lemige zandgrond een verrukking. Dankzij de aanwezigheid van andermaal 20 medewerkers kregen al de uitgegraven sleuven een eerste schaafbeurt.

De sleuven III en V, ten westen van de opgravingszone 2005 gelegen, bevatten naast vele recente kuilen met allerlei afval, slechts weinig nieuwe sporen.

De sleuf IV, ten zuiden van onze opgravingszone 2005 gelegen, bevat meerdere paalkuilen die mogelijk tot 1 plattegrond behoren.

Sleuf I werd op het eerste niveau volledig ingetekend maar dient nog een nieuwe schaafbeurt naar niveau 2 te krijgen.

In sleuf II werd reeds een aanvang gemaakt met het doorsnijden van de grondsporen. Dankzij de aanwezigheid van 5 studenten die stage lopen verloopt het tekenwerk bijzonder vlot en degelijk.

 

Dag 3: donderdag 06 juli 2006

Na een nachtelijke wolkbreuk stonden de sleuven nog voor een groot deel onder water. Na wat schepwerk konden wij echter opnieuw met plezier verder schaven, hetgeen de 16 medewerkers dan ook met plezier deden.

Sleuf I kreeg een nieuwe schaafbeurt tot niveau 2, werd ingetekend, gekleurd en geļnterpreteerd. De studenten leverden vandaag hun eerste intekenwerk wat zij met brio hebben volbracht. De sektor met een complex aan greppels dient echter nog een derde schaafbeurt tot niveau 3 te krijgen.

Sleuf II werd volledig afgewerkt. Een opmerkelijke kuil werd via de kwadrantenmethode onderzocht en ingetekend. Hij leverde naast een fragment van een armband in natuursteen (?) nog een ganse reeks scherven handgevormd aardewerk op waaronder minstens 1 rand met vingertopindrukken behorende tot de zogenaamde Harpstedturnen en te dateren in de vroege ijzertijd.

In sleuf III werd een eerste sektor afgeschaafd tot niveau 1 en ingetekend. Deze sektor vertoont een mysterieuze verkleuring van groen ijzerhoudend zand (glauconiet), echter op slechts 40 cm diepte !? Wat is hier vroeger gebeurd?

 

Dag 4: vrijdag 07 juli 2006

Opnieuw zorgde een nachtelijke wolkbreuk voor een overdosis water zodat we moesten starten met water hozen. Gelukkig waren wij met 22 zodat het werk licht was en wij reeds van na de eerste pauze met het echte schaafwerk konden beginnen.

In sleuf I werd sektor A met het greppelcomplex uitgediept tot niveau 3: ingetekend, gekleurd en geļnterpreteerd. Ook een ontbrekende paalkuil van gebouw II –2005 werd gevonden. En de oversnijding van de elkaar kruisende greppels was duidelijk zichtbaar. In sektor B werd de recente ronde vlek gecoupeerd. Alhoewel het geen waterput was vonden wij toch een mooi gekleurd profiel dat vroeg om een foto.

In sleuf III werden de sektoren A, B, C en D afgeschaafd tot het 1ste niveau en dankzij de medewerking van de studenten ingetekend, gekleurd en geļnterpreteerd. Op een bepaald moment waren wij gelijktijdig met 5 ploegen aan het tekenen. Naast de gekende greppels levert deze sleuf geen nieuwe sporen op. De meeste verkleuringen werden reeds gecoupeerd.

We hopen op een droge nacht zodat wij morgen de sleuven IV en V kunnen afschaven en intekenen. Daarnaast zullen wij de greppels in de sleuven I en III couperen en intekenen zodat ook deze sleuven zijn afgewerkt.

Na een telefoontje met de technische dienst van de gemeente werd de graafmachine besteld tegen donderdag 13/07 (voordien was deze machine niet vrij). Bijgevolg bestelden wij een privé-graafmachine tegen maandagmorgen voor het openen van de sleuven VI, VII en VIII die wij als nieuwe zoeksleuven over het terrein zullen trekken.

 

Dag 5: zaterdag 08 juli 2006

Opnieuw zorgde de nachtelijke regen voor enkele plassen in de sleuf maar toch konden wij de doorsneden in sleuf I afwerken.

In sleuf IV werd er geschaafd tot op het eerste niveau dat gedeeltelijk werd ingetekend.

In sleuf V werd het zuidelijk deel afgeschaafd tot niveau 1 en ingetekend.

Besluit van deze eerste opgravingsweek:

Dank zij een enthousiaste en gemotiveerde ploeg werden in totaal reeds meer dan 300 m2 afgewerkt. Jammer genoeg hebben wij slechts zeer weinig nieuwe archeologische sporen en is het vondstenmateriaal, op één kuil na, nagenoeg nihil. Wij hopen dan ook dat onze sleuf VI (die maandag zal geopend worden ten noorden van sleuf II) een antwoord zal brengen over de aanwezigheid van een viertal losse paalkuilen in sleuf II. Verder zal er maandag een proefsleuf VII worden geopend, in het westelijke verlengde van de aslijn 2005 en 2006. Al bij al kijken wij bijzonder tevreden terug op de voorbije week!

 

Dag 6: maandag 10 juli 2006

 Een weekend zonder regen, een zonnige dag en 21 zweters en zwoegers.

In sleuf IV werd het eerste niveau volledig ingetekend, daar na volgde er een tweede schaafbeurt die eveneens volledig werd ingetekend en ingekleurd.

Sleuf V werd volledig afgewerkt.

Met de graafmachine werd een nieuwe zoeksleuf VII in westelijke richting geopend (lengte 35 m), die in het centrale deel heel wat verkleuringen opleverde. Daarom breidden wij deze sleuf uit tot 8 m breedte. De graafmachine had panne en dit was het teken voor de schavers, de uitgooiers en allen die niet met tekenwerk belast waren om deze sleuf tot het eerste niveau af te schaven (misschien was het ook omdat de graafmachine zo’n prima werk had geleverd dat de sleuf reeds vrij vlag lag en de meeste sporen reeds zichtbaar werden).

In de namiddag werd sleuf VI (27 x 5 m) ten noorden van sleuf II uitgegraven. Ook nu weer konden wij reeds vele verkleuringen opmerken. Dit belooft voor morgen.

 

Dag 7: dinsdag 11 juli 2006

Een kleine regenbui vorige nacht zorgde ervoor dat de 26 aanwezigen de uitgegraven sleuven vrij gemakkelijk konden afschaven..

Sleuf VI werd dan ook volledig op het 1ste niveau afgeschaafd, ingetekend, ingekleurd en geļnterpreteerd. Een zespostenspijker en een ganse reeks paalkuilen was het resultaat.

Sleuf VII werd volledig afgeschaafd tot het 1ste niveau. Daarna werd zij opgesplitst in een sektor A – B – C en D zodat wij tegelijkertijd met 4 tekenploegen konden werken. Alle sektoren werden ingetekend, ingekleurd en geļnterpreteerd waarna een nieuwe schaafbeurt volgde tot niveau 2. Ook nu werden reeds de sektoren B en D ingetekend en ingekleurd. Het resultaat is een ganse reeks paalkuilen maar nog zonder echte structuur.

Sleuf IV werd op 1 kuil na volledig afgewerkt. Jammer genoeg hebben wij bijzonder weinig vondsten zodat de datering van de meeste sporen nog vrij onzeker blijft. Hopelijk zal het maken van een doorsnede en het verder afgraven van de grondsporen nog enkele vondsten opleveren.

 

Dag 8: woensdag 12 juli 2006

Alhoewel het een bijzonder warme dag was hebben de 24 medewerkers er andermaal voor gezorgd dat er veel arbeid is verricht.

Sleuf IV werd volledig afgewerkt maar leverde niet de verhoopte vondsten op.

Sleuf VI kreeg een tweede schaafbeurt en werd op niveau 2 ingetekend en gekleurd.

Sleuf VII werd op niveau 2 volledig ingetekend, ingekleurd en geļnterpreteerd. Daarna werden alle vlekken, met uitzondering van de greppels uit sektor A doorgesneden. Mooie en indrukwekkende paalkuilen maar geen structuur of geen noemenswaardige vondsten. Jammer.

Morgen zullen wij met de graafmachine de sleuven VIII (ten zuiden van VII gelegen) en IX (ten noorden van VI gelegen) trachten te openen.

 

Dag 9: donderdag 13 juli 2006

Ook vandaag was het weer een snikhete dag maar de 23 medewerkers lieten het niet aan hun hart komen en werkten voor 110%. Ook de gemeentelijke graafmachine was weer van de partij en bestuurder Patrick kon de sleuven reeds vrij goed vlak zetten. Het resultaat mag gezien worden en de schaversploeg vloog er met volle enthousiasme tegenaan.

Sleuf VI werd volledig afgewerkt.

De greppel in sleuf VII werd gecoupeerd (indrukwekkend profiel) en ook deze sleuf kon worden afgewerkt.

De graafmachine opende de sleuven VIII (ten zuiden van sleuf VII) en IX (ten noorden van sleuf VI). Beide sleuven werden reeds volledig tot op het eerste niveau afgeschaafd en gaven reeds heel wat paalsporen prijs. In sleuf IX werd ook nog een grote rechthoekige verkleuring opgemerkt die misschien nog heel wat in petto heeft.

 

Dag 10: vrijdag 14 juli 2006

Alweer een snikhete dag, maar met 26 (zesentwintig) deelnemers was daar niet veel van te merken. Het werk ging gewoon door en met welk een ijver!!!

Sleuf VIII kreeg en nieuwe schaafbeurt waarna niveau 1 werd ingetekend, ingekleurd en geļnterpreteerd. Daarna volgde een nieuwe schaafbeurt tot niveau 2 die andermaal werd ingetekend, ingekleurd en geļnterpreteerd. Tenslotte werd een aanvang gemaakt met het couperen van de sektoren B en C. Met 6 (zes) ploegen intekenaars (de studenten zijn aan het einde van hun 10 dagen opleiding) kan er vlot en toch degelijk gewerkt worden.

Sleuf IX kreeg eveneens een nieuwe schaafbeurt tot niveau 1, werd ingetekend, ingekleurd en geļnterpreteerd. Terwijl sektor A een tweede schaafbeurt kreeg tot niveau 2 werd sektor B reeds gecoupeerd. Zowel niveau 2 als de coupes werden afgewerkt.

Het was een dag van noeste arbeid maar zonder nieuwe archeologische resultaten. De grote rechthoekige grijze vlek in sleuf IX werd niet alleen door ons, maar ook door de bezoekers Guy De Mulder en Mark Van Strijdonck als het resultaat van een poel met natuurlijke uitloging aanzien.

 

Dag 11: zaterdag 15 juli 2006

De zoveelste snikhete dag van deze opgravingscampagne. We klagen niet maar we zijn toch tevreden dat het einde in zicht is. Nog 22 onverschrokkenen zouden deze dag mee helpen afsluiten.

Vooreerst werden de sleuven VIII en IX volledig afgewerkt. De grote greppels kregen nog een extra schaafbeurt om toch maar enkele scherven te vinden die ons bij de datering zouden kunnen helpen.

In de namiddag werd met een glaasje deze campagne afgesloten terwijl Ludo om als jarige voor een ware smulpartij zorgde (of was het zijn vrouw Lea die ons op al dat lekkers vergastte?).

 

BESLUIT:

Alhoewel de resultaten van deze campagne naar Kontichse normen eerder sober waren (we konden zelfs de pers niet optrommelen) werden er toch 1260 m2 onderzocht en telden wij een gemiddelde van 21 medewerkers per dag, VAN EEN SUCCES GESPROKEN !!!

Naaste een zespostenspijker en nog twee vierpostenspijkers uit de ijzertijd vonden wij nog een hoek van een waarschijnlijk middeleeuws gebouw. Daarnaast vonden wij nog een ganse reeks paalkuilen waarin wij nog geen structuur konden ontdekken.

Slechts een 15-tal interessante dateerbare scherven konden worden geborgen zodat de meeste kuilen zonder datering zullen blijven. Jammer maar waar! Hopelijk zal het verder onderzoek van het materiaal toch nog enige verheldering brengen.

 

DANK:

Deze campagne kon slechts tot een goed einde worden gebracht dankzij de steun en medewerking van:

-         de firma F-Construct voor hun toelating tot deze opgraving en de sponsoring van de extra graafmachine,

-         de Dienst Monumenten en Landschappen voor hun vertrouwen en het verzoek tot deze opgraving,

-         het VIOE voor hun wetenschappelijke begeleiding,

-         de gemeente Kontich voor het ter beschikking stellen van de gemeentelijke graafmachine met bestuurder,

-         de Cultuurdienst van de gemeente Kontich voor de sponsoring van de tweede extra graafmachine,

-         het AVRA-bestuur voor de zowel fysische als psychische steun,

-         de universiteiten van Gent en Leuven voor het opnemen van deze opgravingen in de stage van hun studenten, immers dankzij de medewerking van deze studenten werd het onderzoek van 1260 m2 mede mogelijk gemaakt.

-         En last but not least al de AVRA-LEDEN EN SYMPATHISANTEN die dankzij hun medewerking, hetzij als SCHAVERS, UITGOOIERS, INTEKENAARS OF FOTOGRAFEN deze campagne hebben ondersteund.

 

Een vermoeide maa...r overgelukkige opgravingsleider dankt hen allen en zegt hen HOPELIJK TOT VOLGEND JAAR !!!

      

Rik Verbeeck, opgravingsleider AVRA-Kontich (08/2006).